สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 3 8 1
ป.2 6 9 15 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 9 8 17 1
ป.5 4 9 13 1
ป.6 8 4 12 1
รวม 34 37 71 6

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 3 8 นางดวงฤทัย เทพสุภา
ป.2/1 6 9 15 นางกมลรัตน์ อัศวาภรณ์
ป.3/1 2 4 6 นายนฤพล เนาว์แก้ว
ป.4/1 9 8 17 นางสาวสุดฤทัย ไชยประเสริฐ
ป.5/1 4 9 13 นางชุติมณฑน์ อริเดช
ป.6/1 8 4 12 นางกมลรัตน์ อัศวาภรณ์
รวม 34 37 71  
โรงเรียนบ้านเวียงชัย


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านเวียงชัย. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon